Nieuwsbrief 2020 / 4

Mint trainingen

2020/4 - Terugkeer na politiek verlof anno 2020

De invoering van de Wnra lijkt op het eerste gezicht niet van invloed te zijn op politieke ambtsdragers. Toch is er wel degelijk een wijziging die belangrijke gevolgen kan hebben.

Politieke ambtsdragers, zoals wethouders, hebben een eigen rechtspositie. Die verschilt van het reguliere arbeids- en ambtenarenrecht en is te vinden in de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De rechtspositie van politici is niet genormaliseerd en dus ongewijzigd. Toch is er wel degelijk een wijziging die belangrijke gevolgen kan hebben. Dat zit zo:

Wat is er veranderd?

Tot 1 januari 2020 kende de gemeentelijke rechtspositie een bijzondere ontslaggrond voor ambtenaren die terugkeerden van ‘politiek verlof’.

Wanneer een ambtenaar een politiek ambt ging bekleden kon hij onbetaald verlof opnemen voor de duur van het ambt. Het moment waarop het ambt eindigt is in de politiek altijd ongewis. Na terugkeer kon de oud-politicus weer aanspraak maken op een functie bij de gemeente. Dat hoefde niet zijn eigen, oude functie te zijn. Lukte het na enige inspanningen niet om een nieuwe functie te vinden, was het mogelijk hem eervol ontslag te verlenen op grond van artikel 8:9 CAR/UWO (zie nieuwsbrief 2017/2).

De bijzondere ontslaggrond voor terugkerenede politici is komen te vervallen met de invoering van de Wnra

Op 1 januari 2020 is voor ambtenaren het Burgerlijk Wetboek gaan gelden, èn de cao Gemeenten. Artikel 8:9 CAR/UWO heeft geen equivalent in het BW en de cao Gemeenten. De bijzondere ontslaggrond voor terugkerende politici is daarmee komen te vervallen.

Wat betekent dit?

Dat de bijzondere ontslaggrond is vervallen betekent niet dat een ontslag niet meer mogelijk is. Er zal alleen een andere ontslaggrond gebruikt moeten worden.

Een eenzijdige opzegging is niet mogelijk, tenzij zich bijkomende omstandigheden voordoen die dat rechtvaardigen. Zelf ontslag nemen, of een ontslag met wederzijds goedvinden verdient uiteraard de voorkeur. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan resteert een ontbinding door de kantonrechter. Het ligt daarbij het meest voor de hand om het ontbindingsverzoek te baseren op artikel 7:669 derde lid onder h: ‘andere omstandigheden’.

Transitievergoeding

De transitievergoeding geldt ook voor terugkerenden politici

Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 is het ontslag van een teruggekeerde politicus een heel stuk kostbaarder geworden: er is immers een transitievergoeding aan verbonden. En de periode van politiek verlof telt mee in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

TipMaak met medewerkers die onbetaald verlof opnemen in verband met een politiek ambt goede afspraken over eventuele terugkeer. Voor een afgetreden politicus biedt de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) een financieel vangnet, zodat een terugkeer wellicht helemaal niet nodig is.