Nieuwsbrief 2017 / 1

Mint trainingen

Registreren arbeids­ongeschiktheid

Privacy en ziekte, het was altijd al een evenwichtsoefening. Met de Wet verbetering poortwachter leek er lange tijd een evenwicht te zijn gevonden in het verwerken van gegevens over ziekte en re-integratie. Dat begint echter te wankelen.

Wat is er aan de hand

In februari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) nieuwe beleidsregels gepubliceerd voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.

Die beleidsregels deden al het nodige stof opwaaien omdat ze zó streng zijn opgesteld dat de werkgever bij het uitvoeren van het Poortwachtertraject al snel in strijd met de Beleidsregels zou handelen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Inmiddels is op 15 december 2016 de eerste rechterlijke uitspraak verschenen over de nieuwe Beleidsregels. Het is weliswaar een uitspraak in voorlopige voorziening, maar daarom niet minder van belang.

De uitspraak

De rechtbank Midden-Nederland [1] boog zich over een last onder dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had opgelegd aan een bedrijf. Volgens de AP had het bedrijf zich niet gehouden aan de regels voor het verwerken van gegevens over de gezondheid van haar werknemers.

Het bedrijf registreerde namelijk bij kortdurend verzuim, in de gevallen waar geen bedrijfsarts aan te pas komt, niet alleen de ziekmelding zelf maar ook de mate van arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Bij ziekmelding werd gevraagd wat de medewerker nog wèl zou kunnen, en dat percentage werd geregistreerd.

De rechtbank heeft de AP voorlopig in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank mag de werkgever niet de mate van arbeidsongeschiktheid vastleggen indien er (nog) geen bedrijfsarts is geraadpleegd. Het vastleggen van de mate van inzetbaarheid is volgens de rechtbank niet noodzakelijk in het kader van het vaststellen van het recht op loondoorbetaling, de re-integratie of begeleiding van de zieke werknemer. De werkgever moet dus volstaan met de registratie van de ziekmelding. 

Voor de werkgever betekent dit een gedwongen aanpassing van de registratie van zieke medewerkers.

Op het eerste gezicht lijkt de uitspraak wel èrg streng in de leer. Het is ook maar de vraag of een pro-actief verzuimbeleid, zoals deze werkgever meende te voeren, hiermee is gediend. Het laatste woord is er nog niet over gezegd; de kans is groot dat er nog een bodemuitspraak volgt. We houden u op de hoogte!