Nieuwsbrief 2020 / 1

Mint trainingen

2020/1 - Integriteit na invoering Wnra

Voor de invoering van de Wnra leefde de vraag hoe de kantonrechter zou oordelen over ambtenarenzaken. En meer in het bijzonder hoe de kantonrechter over integriteitskwesties zou oordelen. Inmiddels zijn de eerste uitspraken bekend en tekent zich een beeld af.

Rechtspraak van de CRvB is nog steeds van toepassing op ambtenaren

De eerste uitspraken laten zien dat nog steeds hoge eisen aan integriteit van ambtenaren wordt gesteld. Zowel tijdens als na werktijd. De uitspraken zijn in lijn met de integriteitsrechtspraak van de bestuursrechter. Rechtbank Noord-Nederland heeft dit als eerste expliciet gesteld in de uitspraak van 26 maart 2020[1]. De kantonrechter verwijst naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en stelt dat:

“Die uitspraak is weliswaar gedaan in het ambtenarenrecht van vóór 1 januari 2020, maar is ook op de onderhavige zaak van toepassing nu [de werknemer] nog steeds ambtenaar is."

Hogere maatstaf van integriteit voor ambtenaren

In de uitspraak van 17 juli 2020 van rechtbank Gelderland[2] gaat het om een zaak waarbij een werkneemster volgens de werkgever misbruik heeft gemaakt van een NS-businesscard. Ook zou er sprake zijn van excessieve overschrijving van gemaakte privékilometers met een leaseauto. Hoewel de kantonrechter geen grond aanwezig acht voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, haalt de rechter wel de hogere maatstaf van integriteit aan die voor ambtenarren geldt.

Naar het oordeel van de kantonrechter is “geen sprake van misbruik van bedrijfsmiddelen, ook gelet op de hogere maatstaf van integriteit die voor werkneemster als ambtenaar geldt, zodat de verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen en/of nalaten van werkneemster wegens gebrek aan feitelijke grondslag zal worden afgewezen.”

Zou de CRvB in deze kwestie wel tot een grond voor ontslag zijn gekomen? Vermoedelijk niet. Zowel bij de bestuursrechter als bij de civiele rechter zal de integriteitsschending met voldoende bewijs moeten worden onderbouwd.

Meer weten over Integriteit? Mint kan een training op maat verzorgen die aansluit bij de behoefte van jouw organisatie.

 

[1] RBNNE:2020:1406

[2] RBGEL:2020:3594