Algemene voorwaarden Mint Trainingen

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Mint Trainingen per 2 december 2015. U kunt deze ook als PDF downloaden.

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Mint: Mint trainingen v.o.f.;
deelnemer: degene die zich heeft aangemeld om deel te nemen, daadwerkelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een training, cursus, workshop (in de ruimste zin des woord) van Mint;
incompanytraining: elke training die Mint exclusief organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers;
open inschrijving: elke training waaraan deelgenomen kan worden door middel van een open inschrijving, niet zijnde een incompanytraining.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mint en deelnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Mint werkzaam zijn of waren.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Lid 1: De overeenkomst tussen deelnemer en Mint komt tot stand door aanmelding via de website, www.minttrainingen.nl, per e-mail of schriftelijk per post en acceptatie van Mint hiervan.

Lid 2: Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een training.

Lid 3: Mint bevestigt de acceptatie binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of digitaal. Door aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de beschrijving van de training en aanvaardt de deelnemer de leveringsvoorwaarden.

Artikel 4: Prijzen

De gepubliceerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, all-in prijzen, exclusief btw. Onder 'all-in' wordt verstaan: inclusief cursusmateriaal, eventuele consumpties en andere kosten.

Artikel 5: Betaling

De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum, en in ieder geval 14 dagen vóór aanvang van de training.

Artikel 6: Annulering

Lid 1: De door Mint aangeboden trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling door Mint. Bij onvoldoende deelnemers is Mint gerechtigd de training af te gelasten.

Lid 2: Mint stelt de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training op de hoogte van de annulering. In geval van annulering crediteert Mint zo snel mogelijk de reeds betaalde factuur, tenzij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid onder lid 3.

Lid 3: In geval van annulering wegens onvoldoende deelnemers spant Mint zich in de deelnemer een plaats te bieden in een later geplande training.

Lid 4: Bij meer deelnemers dan het aantal plaatsen, volgt plaatsing in volgorde van aanmelding. In het geval een deelnemer niet geplaatst kan worden vanwege een volle training crediteert Mint de factuur, tenzij de deelnemer aangeeft gebruik te willen maken van een later geplande training.

Lid 5: Na aanmelding heeft de deelnemer het recht om, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. In geval van ontbinding korter dan 14 dagen voor aanvang van de training is de volledige trainingsprijs verschuldigd.

Artikel 7: Vervanging

In zijn plaats kan de deelnemer bij verhindering kosteloos voor een vervanger zorgen, mits de vervanging vóór aanvang van de training aan Mint wordt medegedeeld.

Artikel 8: Uitsluiting

Mint heeft het recht een deelnemer, onder opgaaf van redenen, voor aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de reeds voldane factuur zo snel mogelijk wordt gecrediteerd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Mint doet er alles aan de kwaliteit van de trainingen te waarborgen en beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de werkzaamheden van de trainers tot maximaal het bedrag dat Mint aan de deelnemer heeft gefactureerd.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

Mint garandeert een vertrouwelijke behandeling van alle tijdens de training verkregen informatie van de deelnemer.

Artikel 11: Persoonsgegevens

Door het aanmelden voor een training bij Mint wordt toestemming verleend voor automatische verwerking van de daaruit verkregen persoonsgegevens. Mint zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op het door Mint aangeboden trainingsmateriaal zijn voorbehouden. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mint niet toegestaan documentatie of materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

Artikel 13: Geschillen

Op geschillen, voortvloeiend uit de door Mint georganiseerde trainingen, is Nederlands recht van toepassing.